Nie pamiętam hasła
Zarejestruj się!

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO „ABSOLWENT”
z dnia 1.09.2013 roku

 

Postanowienia ogólne
§1

1.       Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług w ramach serwisu internetowego „ABSOLWENT" dostępnego pod adresem http://www.absolwent.dzialaj.pl.

2.       Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie użytych w nim wyrażeń:

1)      Usługodawca" – Stowarzyszenie WIOSNA z siedzibą w Krakowie przy ul. Berka Joselewicza 21, 31-031 Kraków, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy pod numerem 0000050905; adres poczty elektronicznej - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ;

2)      Projekt” – prowadzony przez Usługodawcę projekt pod nazwą „Absolwent idzie do pracy. Aktywizacja zawodowa małopolskich absolwentów”, mający na celu aktywizację zawodową absolwentów kierunków humanistycznych, społecznych, ekonomicznych z terenu Małopolski oraz stworzenie im szans na zatrudnienie w tym regionie;

3)      Serwis" - prowadzony przez Usługodawcę informacyjny serwis internetowy „ABSOLWENT", którego celem jest promocja Projektu i umożliwienie zgłoszenia się do niego

4)       „Użytkownik" - każda osoba, która korzysta z Serwisu;

5)      Użytkownik zarejestrowany” – Użytkownik, który korzysta z Serwisu posiadając w nim Konto;

6)      Użytkownik przeglądający” - Użytkownik, który korzysta z Serwisu nie posiadając w nim Konta;

7)      Konto” – elektroniczny zbiór zasobów informacyjnych dotyczących Użytkownika, stanowiący integralną część Serwisu, umożliwiający korzystanie z Usług Serwisu, posiadający nazwę oraz hasło indywidualne dla każdego Użytkownika;

8)       „Rejestracja” – elektroniczna procedura zakładania Konta wymagająca w szczególności podania odpowiednich danych osobowych użytkownika zgodnie z wyświetlonymi na odpowiednich stronach Serwisu formularzami oraz akceptacji Regulaminu;

9)       „Regulamin" - niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami do niego;

10)   Usługi" - wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Serwisu na rzecz Użytkowników;

11)   Newsletter” – usługa polegająca na otrzymywaniu informacji drogą elektroniczną, na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, o Projekcie oraz o działalności Usługodawcy.

 

      Akceptacja Regulaminu
    §2

1.       Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu wymaga akceptacji Regulaminu.

2.        Użytkownik przeglądający akceptuje Regulamin w sposób dorozumiany poprzez rozpoczęcie korzystania z Serwisu.

3.       Użytkownik zakładający Konto dodatkowo akceptuje Regulamin przy Rejestracji.

4.       Użytkownik zamawiający Newsletter, zgłaszający się do Projektu lub wysyłający do Usługodawcy zapytanie dodatkowo akceptuje Regulamin przy korzystaniu z tych Usług.

5.        Regulamin jest dostępny pod adresem http://www.absolwent.dzialaj.pl/. Dodatkowo Użytkownicy mogą pobrać Regulamin w postaci pliku.

     Ogólne kwestie techniczne
     §3

Odpowiednio do charakteru Usług, korzystanie z Serwisu wymaga:

1)      przeglądarki internetowej Google Chrome, Mozilla Firefox 3.0 lub innej o podobnych właściwościach,

2)      posiadania adresu e-mail,

3)      rozdzielczości ekranowej minimum 1024x768 pikseli,

4)      włączonej obsługi „cookies".

 

     Użytkownik
     §4

1.       Użytkownikami Serwisu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną, które zaakceptowały Regulamin.

2.       Osoby fizyczne mogą być Użytkownikami zarejestrowanymi tylko jeśli są pełnoletnie i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

3.       Jeżeli korzystanie z Serwisu wymaga podania przez Użytkownika jego danych osobowych lub innych informacji, Użytkownik oświadcza, że wprowadzone przez niego informacje są prawdziwe.

 

     Usługi
     §5

1.       Serwis świadczy usługi informacyjne, a także organizacyjne w zakresie realizacji Projektu.

2.       Korzystanie z Usług Serwisu jest bezpłatne, z zastrzeżeniem ust. 3.

3.       Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia nowych usług odpłatnych lub wprowadzenia odpłatności za istniejące Usługi, co następuje wyłącznie w drodze odpowiedniej zmiany Regulaminu określonej w §13, która podlega określonej w tym postanowieniu akceptacji Użytkownika. Dochody z Usług odpłatnych Serwisu przeznaczane są wyłącznie na działalność statutową Usługodawcy.

4.       Serwis świadczy następujące Usługi:

1)         dostarczanie treści o charakterze informacyjnym,

2)         udostępnianie materiałów dotyczących Projektu,

3)         prowadzenie systemu Kont,

4)         zgłoszenie się do Projektu w charakterze uczestnika Projektu lub przyjmującego uczestnika Projektu na staż,

5)         wysłanie zapytania do Usługodawcy

6)         Newsletter (opcjonalnie).

5.       Dostęp do niektórych działów może być ograniczony do Użytkowników zarejestrowanych lub na podstawie innych, wybranych przez Usługodawcę kryteriów.

 

Prawa własności intelektualnej oraz korzystanie z treści w Serwisie

§6

1.       Usługodawca działa zgodnie z polityką ochrony i poszanowania praw własności intelektualnej.

2.       Autorskie prawa majątkowe oraz inne prawa własności intelektualnej do Serwisu jako całości oraz jego poszczególnych części, bez względu na ich rodzaj oraz formę, przysługują Usługodawcy, chyba że w Serwisie wyraźnie zaznaczono inaczej.

3.       Zabronione jest bez zgody Usługodawcy kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub w poszczególnych częściach Serwisu, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku, o którym mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

 

Wiadomości od Usługodawcy

§7

Użytkownik zarejestrowany lub zamawiający Newsletter wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy wiadomości przesyłanych pocztą elektroniczną na podany przez niego adres lub za pośrednictwem Konta, dotyczących Projektu, działalności Usługodawcy oraz podmiotów z nim związanych, w tym wiadomości o charakterze informacji handlowych, przy czym dochód z ich dystrybucji przeznaczany będzie wyłącznie na działalność statutową Usługodawcy.

 

     Ochrona prywatności i dane osobowe
     §8

W ramach Serwisu Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników oraz inne informacje od nich pochodzące zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu – „Polityka prywatności”.

 

     Przerwy w działaniu Serwisu
     §9

Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania okresowych konserwacji Serwisu skutkujących jego czasową niedostępnością.

 

     Postępowanie reklamacyjne
     §10

1.       Reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu można składać drogą elektroniczną pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub drogą listowną na adres Usługodawcy wskazany w §1 ust. 2 pkt 1).

2.        Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie trzydziestu dni roboczych od dnia ich otrzymania.

3.       Odpowiedź na reklamację jest przesyłana w tej samej formie, w jakiej ją złożono.

4.       Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konta, celem usunięcia przyczyn nieprawidłowości w funkcjonowaniu Konta bądź Serwisu.

 

     Blokada Konta

     §11

Usługodawca ma prawo zablokować Konto w przypadku, jeżeli Użytkownik:

1)      podejmuje działania szkodliwe dla Serwisu, w szczególności zakłócające jego działanie, uniemożliwiające korzystanie z niego lub powodujące jego nieprawidłowe działanie,

2)      narusza którekolwiek z postanowień Regulaminu,

3)      nie stosuje się do upomnienia Usługodawcy w zakresie nienaruszania postanowień Regulaminu.

 

     Czas trwania umowy i jej zakończenie
     §12

1.       Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, której treść stanowi Regulamin zawarta jest na czas nieokreślony.

2.       Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę dotyczącą świadczenia usług w ramach indywidualnego Konta bądź Newslettera, przesyłając odpowiednie oświadczenie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź listownie na adres Usługodawcy wskazany w §1 ust. 2 pkt 1).

3.       Usługodawca może wypowiedzieć umowę dotyczącą świadczenia usług w ramach indywidualnego Konta bądź Newslettera bez podania przyczyny z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia, jednocześnie informując o tym Użytkownika drogą elektroniczną.

4.       Usługodawca może natychmiastowo, w każdym czasie wypowiedzieć umowę dotyczącą świadczenia usług w ramach indywidualnego Konta w przypadku, gdy mimo zablokowania Konta Użytkownik dalej narusza postanowienia Regulaminu lub nie stosuje się do poleceń Usługodawcy.

5.       Wypowiedzenie umowy dotyczącej świadczenia usług w ramach indywidualnego Konta jest równoznaczne z niezwłocznym usunięciem przez Usługodawcę Konta.

 

     Zmiany regulaminu
     §13

1.       Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich opublikowania w Serwisie

2.       Użytkownik zarejestrowany ma prawo w terminie 10 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu, złożyć Usługodawcy oświadczenie o jej nieprzyjęciu.

3.       Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 Użytkownik przesyła pocztą elektroniczną na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź listownie na adres Usługodawcy wskazany w §1 ust. 2 pkt. 1).

4.       Złożenie przez Użytkownika oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez Użytkownika umowy z Usługodawcą i ma skutek taki jak określono w §12 ust. 5.

 

     Prawo i jurysdykcja właściwa
     §14

1.    Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, której przedmiotem są Usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

2.     Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych na gruncie niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności dotyczących ochrony praw konsumentów.

 

     Postanowienia końcowe
     §15

1.       W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy odpowiednich ustaw, a w szczególności:

1)      ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. Nr 121),

2)      ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.),

3)      ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),

4)      ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

2.       Regulamin wchodzi w życie w dniu 1.09.2013 r.

 


ZAŁĄCZNIK NR 1
do Regulaminu świadczenia usług w ramach serwisu internetowego „ABSOLWENT"

POLITYKA PRYWATNOŚCI


     Zasady ogólne
     §1

1.       Usługodawca przykłada szczególną uwagę do ochrony prywatności Użytkowników oraz do ochrony poufności przekazywanych przez nich informacji w ramach Serwisu.

2.       Usługodawca dba w szczególności o należytą ochronę danych osobowych przekazanych mu przez Użytkowników oraz nie ujawnia ich osobom trzecim, z zastrzeżeniem przewidzianych przez przepisy prawa okoliczności, gdy tego rodzaju ujawnienie jest obowiązkowe.

 

    Pozyskiwanie danych osobowych
    §2

1.       Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników nie wymaga podania przez nich danych osobowych.

2.     Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników zarejestrowanych oraz zgłaszających się do Projektu wymaga podania przez nich danych osobowych określonych szczegółowo przez Usługodawcę w odpowiednich formularzach.

3.       Korzystanie z Usług „Newslettera” wymaga podania przez Użytkownika adresu mailowego.

4.       Korzystanie z Usługi wysłania do Usługodawcy zapytania wymaga podania przez Użytkownika imienia, nazwiska oraz adresu mailowego.

 

     Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
     §3

1.       Użytkownik dokonujący Rejestracji wyraża zgodę na przetwarzanie podawanych przez niego danych osobowych w celu wykonania Usługi.

2.       Użytkownik zamawiający Newsletter, zgłaszający się do Projektu lub wysyłający do Usługodawcy zapytanie wyraża zgodę na przetwarzanie podawanych przez niego danych osobowych w celu wykonania Usługi.

3.       Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podawanych przez niego danych osobowych w celach związanych z działalnością statutową Usługodawcy, również na rzecz podmiotów z nim współpracujących.

4.       Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest konieczne dla zapewnienia Usług, o których mowa w ust. 1 i 2.


     Przetwarzanie danych osobowych
     §4

1.     Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.

2.     Poprzez zastosowanie odpowiednich sprzętowych oraz programowych zabezpieczeń, dokładając najwyższej staranności wymaganej dla tego rodzaju usług i rodzaju przetwarzanych informacji, Usługodawca chroni dane osobowe Użytkowników przed dostępem, pozyskiwaniem i modyfikowaniem ich przez osoby nieuprawnione.

3.     Usługodawca nie przekazuje danych osobowych podanych przez Użytkowników osobom  trzecim, chyba że obowiązek taki wynika z przepisu obowiązującego prawa.

 

Prawa Użytkownika
§5

Użytkownik ma w każdym czasie wgląd do swoich danych osobowych oraz posiada prawo ich zmiany oraz usunięcia.


Inne informacje o Użytkownikach i Usługach
§6

1.       Usługodawca wykorzystuje pliki „cookies", które zbierają anonimowe informacje o Użytkownikach, służące do zapewnienia najwyższej jakości świadczonych Usług i doskonalenia  funkcjonalności Serwisu.

2.       Usługodawca wykorzystuje „cookies” również w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby dostosowania Usług i treści Serwisu do indywidualnych potrzeb Użytkowników.

3.       W ramach wykorzystywania „cookies” Usługodawca gromadzi następujące anonimowe (nie pozwalające na identyfikację) informacje o Użytkowniku:

1)      lokalizacja zakończenia systemu informatycznego w sieci, z którego korzysta,

2)      IP urządzenia dostępowego,

3)      nazwy hostów,

4)      szybkość połączenia,

5)      czas spędzony w Serwisie,

6)      rodzaj przeglądarki oraz jej język,

7)      sposób wejścia na strony Serwisu i ich wyświetlania,

8)      odwiedzane podstrony Serwisu.

4.   Usługodawca nie sprzedaje ani nie przekazuje informacji gromadzonych za pośrednictwem „cookies” innym podmiotom.

5.     Usługodawca wykorzystuje usługę Google Analytics, która legitymuje się własnymi warunkami korzystania: http://www.google.com/analytics/terms/pl.html.

 

Postanowienia końcowe
§7

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych i innych informacji o Użytkownikach stanowią:

1)      ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.),

2)      ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

 

 Dokument można pobrać tutaj.