Drukuj 
praca dla absolwentów

 

REKRUTACJA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA!!

 

 

 

Jeżeli chcesz zostać uczestnikiem projektu:

1. Zapoznaj się z regulaminem projektu, do pobrania tutaj>>>
2. Wypełnij  formularz zgłoszeniowy do pobrania tutaj>>> i wyślij na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
3. Poczekaj na zaproszenie na rozmowę rekrutacyjną (w ciągu 3-5 dni roboczych skontaktuje się z Tobą rekruter)
4. Przyjdź na rozmowę (rozmowy odbywają się w Krakowie, ul. Berka Joselewicza 21)
5. Podpisz wymagane dokumenty

Formy wsparcia - szczegółowe informacje

Co możesz zyskać?

Każdy ze 100 uczestników projektu w trakcie trwania projektu, może wziąć udział w różnorodnych formach wsparcia. Oprócz doradztwa zawodowego, uczestnicy wezmą udział w szkoleniach z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych oraz w kursach zawodowych, dzięki którym małopolscy absolwenci, będą mieli możliwość samorozwoju i podniesienia swoich kwalifikacji. Następnym krokiem będzie odbycie minimum trzymiesięcznego, płatnego stażu w jednej z małopolskich instytucji lub w firmie odpowiadającej profilem umiejętnościom danego absolwenta. Dla osób, które po zakończonym stażu nie znajdą pracy, zapewniamy usługę pośrednictwa pracy. 

Jakie kryteria należy spełniać, aby wziąć udział w projekcie?

Aby wziąć udział w projekcie kandydat musi spełniać następujące kryteria:

 - posiadać status niepracującego absolwenta studiów humanistycznych/społecznych/ekonomicznych
 - posiadać dyplom studiów wyższych I lub II stopnia (od dnia obrony nie może minąć więcej niż 12 miesięcy)
 - mieszkać na terenie jednego z 16 małopolskich powiatów (brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, krakowskiego - z wyłączeniem miasta Krakowa, limanowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego – z wyłączeniem miasta Nowy Sącz, nowotarskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, tarnowskiego – z wyłączeniem miasta Tarnowa, tatrzańskiego, wadowickiego oraz wielickiego)
 - mieć nie więcej niż 27 lat


UWAGA: Trzeba spełnić ŁĄCZNIE WSZYSTKIE KRYTERIA.

Zapoznaj się z REGULAMINEM PROJEKTU dostępnym TUTAJ oraz z najczęściej zadawanymi pytaniami.

Formy wsparcia

• Doradztwo zawodowe dla 100 osób (300 godzin doradztwa zawodowego)

Każdy uczestnik projektu będzie miał indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym, z którym określi ścieżkę rozwoju zawodowego swoje mocne strony oraz obszary do rozwoju.

• Szkolenia (ponad 260 godzin szkoleń)

Na uczestników projektu czeka szeroki wachlarz szkoleń z zakresu:

- rozwoju kompetencji przedsiębiorczych
- inicjatywności
- metod zarządzania czasem
- komunikacji interpersonalnej
- kompetencji społecznych
- autoprezentacji
- technik i narzędzi aktywnego poszukiwania pracy
- profesjonalnego przygotowania dokumentów aplikacyjnych
- rozwoju kompetencji informatycznych

W poszczególnych szkoleniach wezmą udział osoby, które wspólnie z doradcą zawodowym określą potrzebę dokształcenia się w danym zakresie.

• Szkolenia zawodowe dla 70 osób

70 uczestników weźmie udział w szkoleniach zawodowych, dzięki którym zdobędą kompetencje niezbędne do efektywnego funkcjonowania na rynku pracy. Tematy będą wybierane przez uczestników w porozumieniu z doradcą zawodowym oraz asystentem ds. szkoleń.

• 70 miejsc stażowych na terenie województwa małopolskiego

Płatny, minimum 3-miesięczny staż zostanie zaproponowany osobom, które wykażą się wysoką motywacją, zaangażowaniem i odpowiedzialnością. Osoby, które będą wywiązywać się z obowiązków wynikających z udziału w projekcie takich jak: przestrzeganie regulaminu projektu oraz umowy, terminowe i aktywne uczestniczenie w szkoleniach, bieżące informowanie o zmianach sytuacji zawodowej np. w przypadku otrzymania zatrudnienia, wyjazdu etc., wykazywania inicjatywy poprzez szukanie dobranego do swoich potrzeb miejsca stażowego, będą rekomendowane na staż.


• 70 stypendiów stażowych

Osoby, które podejmą staż w jedynej z małopolskich firm/instytucji otrzymają miesięcznie stypendium, które będzie wypłacane przez organizatora projektu.


• Pośrednictwo zawodowe po zakończeniu staży

Dla osób, które nie znajdą zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie przewidujemy pośrednictwo pracy, które zwiększy szanse osób na znalezienie zatrudnienia.

• Dodatkowe wsparcie

Uczestnicy otrzymają również:

- stypendium szkoleniowe dla osób uczestniczących w szkoleniach

- zwrot kosztów dojazdu na podstawie przedstawionych biletów

- catering podczas szkoleń

Harmonogram działań

1. Rekrutacja

- rekrutacja do II edycji odbędzie się od lipca do listopada 2014 roku

2. Doradztwo zawodowe

- doradztwo zawodowe odbywa się przez cały czas trwania projektu. Godziny doradztwa są ustalane indywidualnie przez doradcę z każdym uczestnikiem.

3. Szkolenia

- szkolenia dla II edycji projektu rozpoczną się w sierpniu 2014 roku i będą trwać do października 2014 roku (szczegółowy harmonogram zostanie rozesłany uczestnikom projektu)

4. Szkolenia zawodowe i staże dla I edycji projektu

- szkolenia zawodowe potrwają od września 2014 roku do kwietnia 2015 roku

- staże będą trwać od września 2014 roku do maja 2015 roku

Dokumenty do pobrania

Wszystkie poniżej zamieszczone dokumenty są wypełniane w biurze projektu przez uczestnika, który został zakwalifikowany do udziału w projekcie.

Regulamin projektu

Instrukcja rozliczania kosztów dojazdu

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Formularz rozliczenia kosztów dojazdu

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów

Oświadczenie o ubezpieczeniu

Oświadczenie uczestnika projektu dot. opieki nad osobą zależną

Umowa uczestnictwa w projekcie

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

FAQ

PYTANIA UCZESTNIKA PROJEKTU

1.Jakie są cele projektu?

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa absolwentów kierunków przede wszystkim humanistycznych, społecznych i ekonomicznych, którzy zamieszkują wymienione w projekcie powiaty na terenie województwa małopolskiego oraz poprawa dostępu do zatrudnienia w tym regionie. Mając na uwadze trudną sytuację na rynku pracy i często niewielkie doświadczenie zawodowe absolwentów, Stowarzyszenie WIOSNA stworzyło kompleksowy program wsparcia, który ma za zadanie nieść pomoc nieaktywnym zawodowo absolwentom w uzyskaniu wymaganego doświadczenia, podniesieniu swoich kwalifikacji, zdobyciu wiedzy i umiejętności, a w dalszej perspektywie również znalezieniu pracy.

2. Kto może wziąć udział w projekcie? 

W projekcie może wziąć udział osoba która:

* Jest absolwentem/ką szkoły lub uczelni wyższej I lub II stopnia jak również studiów podyplomowych w szczególności kierunku humanistycznego, społecznego lub ekonomicznego, której od dnia określonego w dokumencie ukończenia szkoły nie upłynęło więcej niż 12 miesięcy.

* Jest studentem/ką studiów niestacjonarnych II stopnia pod warunkiem, że od dnia określonego w dokumencie ukończenia uczelni wyższej I stopnia nie upłynęło więcej niż 12 miesięcy.

* Nie ukończył/a 27 roku życia.

* Posiada status osoby nieaktywnej zawodowo lub osoby bezrobotnej.

* Zamieszkuje na terenie jednego z wymienionych powiatów: brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, krakowskiego (z wyłączeniem miasta Krakowa), limanowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego (z wyłączeniem miasta Nowy Sącz), nowotarskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, tarnowskiego (z wyłączeniem miasta Tarnowa), tatrzańskiego, wadowickiego lub wielickiego.

3.Jaki jest okres realizacji projektu?

Projekt realizowany jest od 01.09.2013 do 30.06.2015. 

4.Czy uczestnik płaci za udział w projekcie?

Udział w szkoleniach i stażach jest całkowicie bezpłatny. Środki na realizację działań pochodzą z funduszy Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

5. Co można zyskać biorąc udział w projekcie?

Uczestnik projektu, może otrzymać różnorodne formy wsparcia. Oprócz doradztwa zawodowego, podczas którego będą opracowywać ścieżkę swojego rozwoju zawodowego, uczestnicy wezmą udział w szkoleniach z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych.  Dodatkowo 70 osób, które podejmą staż, będzie nabywać nowe kompetencje podczas szkoleń zawodowych. Następnym krokiem będzie odbycie trzymiesięcznego, płatnego stażu w jednej z małopolskich instytucji lub w firmie odpowiadającej profilem umiejętnościom danego absolwenta.

6.Jak wygląda rekrutacja?

Rekrutacja jest przeprowadzana w oparciu o wystandaryzowany wywiad z protokołem. Rekrutacja do projektu składa się z następujących etapów: 

Etap I – weryfikacja uczestników na podstawie wypełnionego formularza, następnie kontakt mailowy/telefoniczny z potencjalnymi kandydatami (ustalenie terminu, miejsca, formy rekrutacji i wymaganych dokumentów).

Etap II – wstępna selekcja kandydatów pod kontem spełniania kryteriów formalnych na podstawie nadesłanych zgłoszeń; przygotowanie listy kandydatów spełniających powyższe kryteria.

Etap III – Indywidualne rozmowy rekrutacyjne z kandydatami spełniającymi kryteria formalne, badające motywacje do udziału w projekcie.

W każdej edycji z dwóch do uczestnictwa w projekcie zostanie zakwalifikowanych 50 osób. O terminie planowanych rozmów kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo.

7.Jakie dokumenty są wymagane od kandydatów na pierwszym etapie rekrutacji?

Na pierwszym etapie rekrutacji od kandydatów wymagany jest wypełniony formularz zgłoszeniowy. Formularz jest dostępny online na stronie organizatora. 

8.Co trzeba zrobić aby zostać uczestnikiem projektu?

Kandydat spełniający kryteria opisane w punkcie 2. wypełnia online formularz zgłoszeniowy. Następnie po weryfikacji kryteriów formalnych, po przejściu wstępnej selekcji, zostaje zaproszony na rozmowę rekrutacyjną. Po rozmowie rekrutacyjnej kandydaci, który zdobędą największą liczbę punktów (patrz regulamin projektu) i ocenę zaangażowania w projekt zostają zaproszeni do udziału w projekcie. Aby wziąć udział w projekcie należy podpisać deklarację uczestnictwa, umowę oraz oświadczenia, które zostają przedstawione kandydatowi na indywidualnym spotkaniu. 

9. Czy można brać udział w projekcie jeżeli jest się przed obroną pracy licencjackiej, magisterskiej?

Przed obroną pracy licencjackiej/magisterskiej nie można wziąć udziału w projekcie. 

W świetle prawa, absolwentem/tką zostaje się  po obronie i otrzymaniu tytułu licencjata lub magistra. Już w dniu obrony pracy licencjackiej/magisterskiej można przystąpić do udziału w projekcie pod warunkiem udokumentowania obrony pracy licencjackiej/magisterskiej zaświadczeniem z dziekanatu, które można pobrać, zanim dyplom zostanie wydany. 

10.Czy osoba zamieszkująca miasto: Kraków/ Nowy Sącz/ Tarnów może zostać uczestnikiem projektu?

Osoby zamieszkujące na terenie Krakowa, Nowego Sącza oraz Tarnowa są wyłączone z udziału w projekcie gdyż są miastami na prawach powiatu i nie wchodzą w skład kolejno: powiatu krakowskiego, nowosądeckiego i tarnowskiego.

11.Czy uczestnikiem projektu może zostać osoba, która ukończyła 27 lat?

Niestety nie. W projekcie może wziąć udział osoba, która nie ukończył/a 27 roku życia.

12.Czy uczestnikiem projektu może zostać osoba, której od dnia określonego w dokumencie ukończenia szkoły upłynęło 18 miesięcy?

Niestety nie. Uczestnikiem projektu może zostać osoba której od dnia określonego w dokumencie ukończenia szkoły nie upłynęło więcej niż 12 miesięcy.

13.Czy uczestnikiem projektu może zostać student/ka studiów niestacjonarnych II stopnia?

Uczestnikiem projektu może zostać osoba, która jest studentem/ką studiów niestacjonarnych II stopnia (w szczególności kierunku humanistycznego, społecznego lub ekonomicznego) pod warunkiem, że od dnia określonego w dokumencie ukończenia szkoły I stopnia nie upłynęło więcej niż 12 miesięcy.

14.Czy uczestnikiem projektu może zostać osoba pracująca?

Uczestnikiem projektu może zostać wyłącznie osoba, która posiada status osoby nieaktywnej zawodowo lub osoby bezrobotnej. 

15. Czy uczestnikiem projektu może zostać osoba ubezpieczona w KRUS?

Uczestnikiem projektu może zostać wyłącznie osoba nieubezpieczona w KRUS. Uczestnik w trakcie trwania projektu zyskuje ubezpieczenie (patrz: punkt 19).

16. Czy uczestnik projektu  może ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu na szkolenia?

W projekcie istnieje możliwość sfinansowania kosztów przejazdu w dwie strony z miejsca zamieszkania na miejsce realizacji form wsparcia i z powrotem, przewidzianych w projekcie tj. sesje indywidualne i grupowe z doradcą zawodowym, szkolenia, szkolenia kompetencji zawodowych, staże oraz pośrednictwo pracy. 

Wszystkie potrzebne informacje wraz ze wzorem rozliczenia kosztów zamieszczone są na stronie w zakładce „dokumenty do pobrania”. 

17.Czy uczestnik  projektu będzie miał zapewnione usługi opiekuńcze dla dzieci podczas zajęć i co mu przysługuje z tego tytułu? 

Uczestnicy projektu opiekujące się osobami zależnymi, będą miały zapewnione usługi opiekuńcze. W projekcie przewidziane są koszty opieki na osobami zależnymi podczas udziału uczestnika w indywidualnych konsultacjach doradczych, szkoleniach, szkoleniach zawodowych, stażach oraz pośrednictwie pracy. 

Osobą zależną jest: 

- dziecko do lat 7 

- osoba w szczególności wymagająca ze względu na stan zdrowia lub wiek stałej opieki, połączoną więzami rodzinnymi lub powinowactwem z osobą uczestnicząca w projekcie, pozostającą z nią we wspólnym gospodarstwie domowym (zg. z definicją zawartą w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dn. 20 kwietnia 2004r.)

W celu poinformowania o konieczności przekazania powyższej pomocy uczestnik przekazuje oświadczenie dotyczące potrzeby zaangażowania Opiekuna osoby zależnej na czas uczestnictwa  w projekcie (wzór oświadczenia w załączeniu). W oświadczeniu uczestnik projektu określa między innymi osobę która będzie pełniła rolę opiekuna osoby zależnej. Po wypełnieniu oświadczenia Stowarzyszenie WIOSNA podpisze umowę cywilno-prawną z wyznaczonym przez uczestnika Opiekunem który będzie wynagradzany na podstawie ilości odbytych godzin opieki nad osobą zależną.

18. Czy uczestnik pobiera jakieś świadczenia pieniężne podczas realizacji projektu?

- Związane z uczestnictwem w Szkoleniach: „Rozwój kompetencji przedsiębiorczych. Inicjatywność. Metody zarządzania czasem”; „Komunikacja interpersonalna. Kompetencje społeczne. Autoprezentacja”; „Poznaj swoje mocne i słabe strony. Techniki i narzędzia aktywnego poszukiwania pracy. Profesjonalne przygotowanie dokumentów aplikacyjnych”; „Rozwój kompetencji informatycznych na bazie pakietu MS Office na poziomie średnio zaawansowanym” – w wysokości 6 zł brutto (z wliczonymi wszystkimi obowiązkowymi składkami) około 4,67 zł netto „na rękę” za każdą godzinę uczestnictwa w szkoleniach.

- Związane z odbywaniem 3 miesięcznego stażu – w wysokości 1 500,00 zł brutto (z wliczonymi wszystkimi obowiązkowymi składkami) 1 168,59 zł netto „na rękę” za każdy miesiąc stażu.

Dodatki będą przekazywane na konto bankowe określone przez uczestnika podczas podpisywania Umowy uczestnictwa w projekcie. 

Dodatki szkoleniowe będą wypłacane po zakończonym szkoleniu w miesiącu następującym po miesiącu w którym uczestnik zakończył szkoleniu.

Dodatki stażowe wypłacane będą za każdy miesiąc po jego zakończeniu.

19. Czy uczestnik podczas realizacji projektu posiada ubezpieczenie?

Od dnia podpisania Umowy uczestnicy posiadają ubezpieczenie jednakże składki na ubezpieczenie są odprowadzane tylko i wyłącznie podczas szkoleń oraz stażu (podczas form wsparcia w których zaplanowane jest wypłacanie dodatków - szkoleniowego i stażowego).

Ponadto od początku realizacji projektu każdy uczestnik posiada ubezpieczenie zdrowotne na takich samych zasadach jak w przypadku zarejestrowania w Urzędzie Pracy (to że składki odprowadzane są tylko podczas szkoleń i staży nie znaczy że uczestnicy nie posiadają ubezpieczenia zdrowotnego). Podczas realizacji projektu można np. bez problemu korzystać z usług lekarskich w ramach NFZ. Co za tym idzie każdy uczestnik, który przystępuje do projektu niezwłocznie po podpisaniu Umowy musi wyrejestrować się z Urzędu Pracy (jeżeli był w nim zarejestrowany).

Wszystkie dokumenty związane z kwestiami finansowymi projektu prosimy dostarczać osobiście bądź przesyłać pocztą pod adres biura projektu: Ul. Starowiślna 21/7, Kraków 31-038.

endfaq

zgłoś się