Nie pamiętam hasła
Zarejestruj się!
praca po studiach humanistycznych

 Przeczytaj, co o projekcie mówią sami uczestnicy!

"Dopiero po rozmowach z trenerami i innymi uczestnikami projektu, zdałam sobie sprawę, jak ważne jest poznanie swoich mocnych i słabych stron. Mając taką wiedzę zdecydowanie łatwiej i efektywniej poszukuje się pracy oraz przygotowuje do rozmów"

Paulina, koordynator call center

 

"Mój opiekun stażu zaczął nie tylko delegować mi zadania, ale przede wszystkim stał się moim mentorem"

Konrad, specjalista ds. sprzedaży i obsługi klienta

 

"Chciałam bardzo podziękować za możliwość udziału w projekcie, szanse poznania cudownych ludzi, poświęcony czas, wsparcie i wiarę w nasze (humanistów) możliwości. Podejrzewam, że gdyby nie realizowany przez stowarzyszenie projekt, wielu z nas zasilałoby poczet młodych bezrobotnych niewiedzących co zrobić z własnym życiem. Mam nadzieję, że w projekcie wielu jest takich szczęściarzy jak ja, a kolejna jego edycja przyniesie ich jeszcze więcej!"

Marta, pracuje w promocji i marketingu

 

Projekt to nie tylko niebanalni uczestnicy, ale i managerka projektu, Marzena Rogozik, która potrafi wyłuskać to, co najistotniejsze w projekcie, wskazać pracodawcom właściwy kierunek w pracy ze stażystą i zarazić energią:

"Zdajemy sobie sprawę, że każdy uczestnik projektu jest wartościowy i każdy wnosi coś ważnego do projektu. Chcąc w pełni rozwijać potencjał zawodowy beneficjentów, staramy się przygotować ich do podejmowania wyzwań na rynku pracy. Celem projektu jest zaoferowanie nie tylko stażu zgodnego z zainteresowaniami, ale również pokazanie spektrum możliwości rozwoju. Zdarza się, że absolwent z bogatym CV i dużymi umiejętnościami nie może znaleźć pracy, gdyż nie wierzy w swoje kompetencje. Pierwszym krokiem do sukcesu jest wiara w siebie. Poczucie sprawczości ułatwia lepsze zaprezentowanie się przed pracodawcą'"

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO „ABSOLWENT”
z dnia 1.09.2013 roku

 

Postanowienia ogólne
§1

1.       Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług w ramach serwisu internetowego „ABSOLWENT" dostępnego pod adresem http://www.absolwent.dzialaj.pl.

2.       Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie użytych w nim wyrażeń:

1)      Usługodawca" – Stowarzyszenie WIOSNA z siedzibą w Krakowie przy ul. Berka Joselewicza 21, 31-031 Kraków, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy pod numerem 0000050905; adres poczty elektronicznej - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ;

2)      Projekt” – prowadzony przez Usługodawcę projekt pod nazwą „Absolwent idzie do pracy. Aktywizacja zawodowa małopolskich absolwentów”, mający na celu aktywizację zawodową absolwentów kierunków humanistycznych, społecznych, ekonomicznych z terenu Małopolski oraz stworzenie im szans na zatrudnienie w tym regionie;

3)      Serwis" - prowadzony przez Usługodawcę informacyjny serwis internetowy „ABSOLWENT", którego celem jest promocja Projektu i umożliwienie zgłoszenia się do niego

4)       „Użytkownik" - każda osoba, która korzysta z Serwisu;

5)      Użytkownik zarejestrowany” – Użytkownik, który korzysta z Serwisu posiadając w nim Konto;

6)      Użytkownik przeglądający” - Użytkownik, który korzysta z Serwisu nie posiadając w nim Konta;

7)      Konto” – elektroniczny zbiór zasobów informacyjnych dotyczących Użytkownika, stanowiący integralną część Serwisu, umożliwiający korzystanie z Usług Serwisu, posiadający nazwę oraz hasło indywidualne dla każdego Użytkownika;

8)       „Rejestracja” – elektroniczna procedura zakładania Konta wymagająca w szczególności podania odpowiednich danych osobowych użytkownika zgodnie z wyświetlonymi na odpowiednich stronach Serwisu formularzami oraz akceptacji Regulaminu;

9)       „Regulamin" - niniejszy dokument wraz ze wszystkimi załącznikami do niego;

10)   Usługi" - wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Serwisu na rzecz Użytkowników;

11)   Newsletter” – usługa polegająca na otrzymywaniu informacji drogą elektroniczną, na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, o Projekcie oraz o działalności Usługodawcy.

 

      Akceptacja Regulaminu
    §2

1.       Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu wymaga akceptacji Regulaminu.

2.        Użytkownik przeglądający akceptuje Regulamin w sposób dorozumiany poprzez rozpoczęcie korzystania z Serwisu.

3.       Użytkownik zakładający Konto dodatkowo akceptuje Regulamin przy Rejestracji.

4.       Użytkownik zamawiający Newsletter, zgłaszający się do Projektu lub wysyłający do Usługodawcy zapytanie dodatkowo akceptuje Regulamin przy korzystaniu z tych Usług.

5.        Regulamin jest dostępny pod adresem http://www.absolwent.dzialaj.pl/. Dodatkowo Użytkownicy mogą pobrać Regulamin w postaci pliku.

     Ogólne kwestie techniczne
     §3

Odpowiednio do charakteru Usług, korzystanie z Serwisu wymaga:

1)      przeglądarki internetowej Google Chrome, Mozilla Firefox 3.0 lub innej o podobnych właściwościach,

2)      posiadania adresu e-mail,

3)      rozdzielczości ekranowej minimum 1024x768 pikseli,

4)      włączonej obsługi „cookies".

 

     Użytkownik
     §4

1.       Użytkownikami Serwisu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną, które zaakceptowały Regulamin.

2.       Osoby fizyczne mogą być Użytkownikami zarejestrowanymi tylko jeśli są pełnoletnie i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

3.       Jeżeli korzystanie z Serwisu wymaga podania przez Użytkownika jego danych osobowych lub innych informacji, Użytkownik oświadcza, że wprowadzone przez niego informacje są prawdziwe.

 

     Usługi
     §5

1.       Serwis świadczy usługi informacyjne, a także organizacyjne w zakresie realizacji Projektu.

2.       Korzystanie z Usług Serwisu jest bezpłatne, z zastrzeżeniem ust. 3.

3.       Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia nowych usług odpłatnych lub wprowadzenia odpłatności za istniejące Usługi, co następuje wyłącznie w drodze odpowiedniej zmiany Regulaminu określonej w §13, która podlega określonej w tym postanowieniu akceptacji Użytkownika. Dochody z Usług odpłatnych Serwisu przeznaczane są wyłącznie na działalność statutową Usługodawcy.

4.       Serwis świadczy następujące Usługi:

1)         dostarczanie treści o charakterze informacyjnym,

2)         udostępnianie materiałów dotyczących Projektu,

3)         prowadzenie systemu Kont,

4)         zgłoszenie się do Projektu w charakterze uczestnika Projektu lub przyjmującego uczestnika Projektu na staż,

5)         wysłanie zapytania do Usługodawcy

6)         Newsletter (opcjonalnie).

5.       Dostęp do niektórych działów może być ograniczony do Użytkowników zarejestrowanych lub na podstawie innych, wybranych przez Usługodawcę kryteriów.

 

Prawa własności intelektualnej oraz korzystanie z treści w Serwisie

§6

1.       Usługodawca działa zgodnie z polityką ochrony i poszanowania praw własności intelektualnej.

2.       Autorskie prawa majątkowe oraz inne prawa własności intelektualnej do Serwisu jako całości oraz jego poszczególnych części, bez względu na ich rodzaj oraz formę, przysługują Usługodawcy, chyba że w Serwisie wyraźnie zaznaczono inaczej.

3.       Zabronione jest bez zgody Usługodawcy kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub w poszczególnych częściach Serwisu, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku, o którym mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

 

Wiadomości od Usługodawcy

§7

Użytkownik zarejestrowany lub zamawiający Newsletter wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy wiadomości przesyłanych pocztą elektroniczną na podany przez niego adres lub za pośrednictwem Konta, dotyczących Projektu, działalności Usługodawcy oraz podmiotów z nim związanych, w tym wiadomości o charakterze informacji handlowych, przy czym dochód z ich dystrybucji przeznaczany będzie wyłącznie na działalność statutową Usługodawcy.

 

     Ochrona prywatności i dane osobowe
     §8

W ramach Serwisu Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników oraz inne informacje od nich pochodzące zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku nr 1 do Regulaminu – „Polityka prywatności”.

 

     Przerwy w działaniu Serwisu
     §9

Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania okresowych konserwacji Serwisu skutkujących jego czasową niedostępnością.

 

     Postępowanie reklamacyjne
     §10

1.       Reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu można składać drogą elektroniczną pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub drogą listowną na adres Usługodawcy wskazany w §1 ust. 2 pkt 1).

2.        Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie trzydziestu dni roboczych od dnia ich otrzymania.

3.       Odpowiedź na reklamację jest przesyłana w tej samej formie, w jakiej ją złożono.

4.       Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konta, celem usunięcia przyczyn nieprawidłowości w funkcjonowaniu Konta bądź Serwisu.

 

     Blokada Konta

     §11

Usługodawca ma prawo zablokować Konto w przypadku, jeżeli Użytkownik:

1)      podejmuje działania szkodliwe dla Serwisu, w szczególności zakłócające jego działanie, uniemożliwiające korzystanie z niego lub powodujące jego nieprawidłowe działanie,

2)      narusza którekolwiek z postanowień Regulaminu,

3)      nie stosuje się do upomnienia Usługodawcy w zakresie nienaruszania postanowień Regulaminu.

 

     Czas trwania umowy i jej zakończenie
     §12

1.       Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, której treść stanowi Regulamin zawarta jest na czas nieokreślony.

2.       Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę dotyczącą świadczenia usług w ramach indywidualnego Konta bądź Newslettera, przesyłając odpowiednie oświadczenie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź listownie na adres Usługodawcy wskazany w §1 ust. 2 pkt 1).

3.       Usługodawca może wypowiedzieć umowę dotyczącą świadczenia usług w ramach indywidualnego Konta bądź Newslettera bez podania przyczyny z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia, jednocześnie informując o tym Użytkownika drogą elektroniczną.

4.       Usługodawca może natychmiastowo, w każdym czasie wypowiedzieć umowę dotyczącą świadczenia usług w ramach indywidualnego Konta w przypadku, gdy mimo zablokowania Konta Użytkownik dalej narusza postanowienia Regulaminu lub nie stosuje się do poleceń Usługodawcy.

5.       Wypowiedzenie umowy dotyczącej świadczenia usług w ramach indywidualnego Konta jest równoznaczne z niezwłocznym usunięciem przez Usługodawcę Konta.

 

     Zmiany regulaminu
     §13

1.       Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich opublikowania w Serwisie

2.       Użytkownik zarejestrowany ma prawo w terminie 10 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu, złożyć Usługodawcy oświadczenie o jej nieprzyjęciu.

3.       Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 Użytkownik przesyła pocztą elektroniczną na adres  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. bądź listownie na adres Usługodawcy wskazany w §1 ust. 2 pkt. 1).

4.       Złożenie przez Użytkownika oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez Użytkownika umowy z Usługodawcą i ma skutek taki jak określono w §12 ust. 5.

 

     Prawo i jurysdykcja właściwa
     §14

1.    Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, której przedmiotem są Usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

2.     Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych na gruncie niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności dotyczących ochrony praw konsumentów.

 

     Postanowienia końcowe
     §15

1.       W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy odpowiednich ustaw, a w szczególności:

1)      ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. Nr 121),

2)      ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.),

3)      ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),

4)      ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

2.       Regulamin wchodzi w życie w dniu 1.09.2013 r.

 


ZAŁĄCZNIK NR 1
do Regulaminu świadczenia usług w ramach serwisu internetowego „ABSOLWENT"

POLITYKA PRYWATNOŚCI


     Zasady ogólne
     §1

1.       Usługodawca przykłada szczególną uwagę do ochrony prywatności Użytkowników oraz do ochrony poufności przekazywanych przez nich informacji w ramach Serwisu.

2.       Usługodawca dba w szczególności o należytą ochronę danych osobowych przekazanych mu przez Użytkowników oraz nie ujawnia ich osobom trzecim, z zastrzeżeniem przewidzianych przez przepisy prawa okoliczności, gdy tego rodzaju ujawnienie jest obowiązkowe.

 

    Pozyskiwanie danych osobowych
    §2

1.       Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników nie wymaga podania przez nich danych osobowych.

2.     Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników zarejestrowanych oraz zgłaszających się do Projektu wymaga podania przez nich danych osobowych określonych szczegółowo przez Usługodawcę w odpowiednich formularzach.

3.       Korzystanie z Usług „Newslettera” wymaga podania przez Użytkownika adresu mailowego.

4.       Korzystanie z Usługi wysłania do Usługodawcy zapytania wymaga podania przez Użytkownika imienia, nazwiska oraz adresu mailowego.

 

     Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
     §3

1.       Użytkownik dokonujący Rejestracji wyraża zgodę na przetwarzanie podawanych przez niego danych osobowych w celu wykonania Usługi.

2.       Użytkownik zamawiający Newsletter, zgłaszający się do Projektu lub wysyłający do Usługodawcy zapytanie wyraża zgodę na przetwarzanie podawanych przez niego danych osobowych w celu wykonania Usługi.

3.       Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podawanych przez niego danych osobowych w celach związanych z działalnością statutową Usługodawcy, również na rzecz podmiotów z nim współpracujących.

4.       Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jest konieczne dla zapewnienia Usług, o których mowa w ust. 1 i 2.


     Przetwarzanie danych osobowych
     §4

1.     Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.

2.     Poprzez zastosowanie odpowiednich sprzętowych oraz programowych zabezpieczeń, dokładając najwyższej staranności wymaganej dla tego rodzaju usług i rodzaju przetwarzanych informacji, Usługodawca chroni dane osobowe Użytkowników przed dostępem, pozyskiwaniem i modyfikowaniem ich przez osoby nieuprawnione.

3.     Usługodawca nie przekazuje danych osobowych podanych przez Użytkowników osobom  trzecim, chyba że obowiązek taki wynika z przepisu obowiązującego prawa.

 

Prawa Użytkownika
§5

Użytkownik ma w każdym czasie wgląd do swoich danych osobowych oraz posiada prawo ich zmiany oraz usunięcia.


Inne informacje o Użytkownikach i Usługach
§6

1.       Usługodawca wykorzystuje pliki „cookies", które zbierają anonimowe informacje o Użytkownikach, służące do zapewnienia najwyższej jakości świadczonych Usług i doskonalenia  funkcjonalności Serwisu.

2.       Usługodawca wykorzystuje „cookies” również w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby dostosowania Usług i treści Serwisu do indywidualnych potrzeb Użytkowników.

3.       W ramach wykorzystywania „cookies” Usługodawca gromadzi następujące anonimowe (nie pozwalające na identyfikację) informacje o Użytkowniku:

1)      lokalizacja zakończenia systemu informatycznego w sieci, z którego korzysta,

2)      IP urządzenia dostępowego,

3)      nazwy hostów,

4)      szybkość połączenia,

5)      czas spędzony w Serwisie,

6)      rodzaj przeglądarki oraz jej język,

7)      sposób wejścia na strony Serwisu i ich wyświetlania,

8)      odwiedzane podstrony Serwisu.

4.   Usługodawca nie sprzedaje ani nie przekazuje informacji gromadzonych za pośrednictwem „cookies” innym podmiotom.

5.     Usługodawca wykorzystuje usługę Google Analytics, która legitymuje się własnymi warunkami korzystania: http://www.google.com/analytics/terms/pl.html.

 

Postanowienia końcowe
§7

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych i innych informacji o Użytkownikach stanowią:

1)      ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.),

2)      ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

 

 Dokument można pobrać tutaj.

 

 

Projekt „Absolwent idzie do pracy” został zakończony! Dzięki wspólnej pracy trenerów, doradców zawodowych, absolwentów oraz stażodawców 59% naszych uczestników już w tej chwili pracuje, a pozostali aktywnie i świadomie poszukują zatrudnienia. W ramach naszych projektów rynków pracy współpracowaliśmy z ponad 360 firmami przy tworzeniu miejsc stażowych dla uczestników.

Możliwość współpracy w przyszłości

Chcieliby Państwo w przyszłości stworzyć miejsca stażowe dla uczestników naszych projektów? Wystarczy wysłać  maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z podaniem danych kontaktowych oraz typu prowadzonej działalności.

Wspierać możesz nas od zaraz 

Zależy Państwu na współpracy z nami od zaraz? Rejony SZLACHETNEJ PACZKI i AKADEMII PRZYSZŁOŚCI czekają na wsparcie. Inwestor Społeczny to osoba prywatna lub firma, która chce stać się Liderem Zmiany Społecznej w lokalnej społeczności. To dzięki jego zaangażowaniu SZLACHETNA PACZKA ma szansę docierać ze swoją pomocą do konkretnych rodzin, dawać wolontariuszom szansę na rozwój i zmieniać świat na lepsze już dziś. Kliknij i poznaj szczegóły 

 

W sprawie współpracy ogólnopolskiej prosimy o kontakt z działem Relacji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

 

Dziękujemy za zainteresowanie współpracą z nami! Życzymy wielu sukcesów. 

 

 

 

Organizator projektu


Stowarzyszenie WIOSNA

ul. Berka Joselewicza 21
31-031 Kraków
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: +48 12 421 28 54

Email
Imię i Nazwisko
Wiadomość

 

REKRUTACJA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA!!

 

 

 

Jeżeli chcesz zostać uczestnikiem projektu:

1. Zapoznaj się z regulaminem projektu, do pobrania tutaj>>>
2. Wypełnij  formularz zgłoszeniowy do pobrania tutaj>>> i wyślij na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
3. Poczekaj na zaproszenie na rozmowę rekrutacyjną (w ciągu 3-5 dni roboczych skontaktuje się z Tobą rekruter)
4. Przyjdź na rozmowę (rozmowy odbywają się w Krakowie, ul. Berka Joselewicza 21)
5. Podpisz wymagane dokumenty

Formy wsparcia - szczegółowe informacje

Co możesz zyskać?

Każdy ze 100 uczestników projektu w trakcie trwania projektu, może wziąć udział w różnorodnych formach wsparcia. Oprócz doradztwa zawodowego, uczestnicy wezmą udział w szkoleniach z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych oraz w kursach zawodowych, dzięki którym małopolscy absolwenci, będą mieli możliwość samorozwoju i podniesienia swoich kwalifikacji. Następnym krokiem będzie odbycie minimum trzymiesięcznego, płatnego stażu w jednej z małopolskich instytucji lub w firmie odpowiadającej profilem umiejętnościom danego absolwenta. Dla osób, które po zakończonym stażu nie znajdą pracy, zapewniamy usługę pośrednictwa pracy. 

Jakie kryteria należy spełniać, aby wziąć udział w projekcie?

Aby wziąć udział w projekcie kandydat musi spełniać następujące kryteria:

 - posiadać status niepracującego absolwenta studiów humanistycznych/społecznych/ekonomicznych
 - posiadać dyplom studiów wyższych I lub II stopnia (od dnia obrony nie może minąć więcej niż 12 miesięcy)
 - mieszkać na terenie jednego z 16 małopolskich powiatów (brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, krakowskiego - z wyłączeniem miasta Krakowa, limanowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego – z wyłączeniem miasta Nowy Sącz, nowotarskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, tarnowskiego – z wyłączeniem miasta Tarnowa, tatrzańskiego, wadowickiego oraz wielickiego)
 - mieć nie więcej niż 27 lat


UWAGA: Trzeba spełnić ŁĄCZNIE WSZYSTKIE KRYTERIA.

Zapoznaj się z REGULAMINEM PROJEKTU dostępnym TUTAJ oraz z najczęściej zadawanymi pytaniami.

Formy wsparcia

• Doradztwo zawodowe dla 100 osób (300 godzin doradztwa zawodowego)

Każdy uczestnik projektu będzie miał indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym, z którym określi ścieżkę rozwoju zawodowego swoje mocne strony oraz obszary do rozwoju.

• Szkolenia (ponad 260 godzin szkoleń)

Na uczestników projektu czeka szeroki wachlarz szkoleń z zakresu:

- rozwoju kompetencji przedsiębiorczych
- inicjatywności
- metod zarządzania czasem
- komunikacji interpersonalnej
- kompetencji społecznych
- autoprezentacji
- technik i narzędzi aktywnego poszukiwania pracy
- profesjonalnego przygotowania dokumentów aplikacyjnych
- rozwoju kompetencji informatycznych

W poszczególnych szkoleniach wezmą udział osoby, które wspólnie z doradcą zawodowym określą potrzebę dokształcenia się w danym zakresie.

• Szkolenia zawodowe dla 70 osób

70 uczestników weźmie udział w szkoleniach zawodowych, dzięki którym zdobędą kompetencje niezbędne do efektywnego funkcjonowania na rynku pracy. Tematy będą wybierane przez uczestników w porozumieniu z doradcą zawodowym oraz asystentem ds. szkoleń.

• 70 miejsc stażowych na terenie województwa małopolskiego

Płatny, minimum 3-miesięczny staż zostanie zaproponowany osobom, które wykażą się wysoką motywacją, zaangażowaniem i odpowiedzialnością. Osoby, które będą wywiązywać się z obowiązków wynikających z udziału w projekcie takich jak: przestrzeganie regulaminu projektu oraz umowy, terminowe i aktywne uczestniczenie w szkoleniach, bieżące informowanie o zmianach sytuacji zawodowej np. w przypadku otrzymania zatrudnienia, wyjazdu etc., wykazywania inicjatywy poprzez szukanie dobranego do swoich potrzeb miejsca stażowego, będą rekomendowane na staż.


• 70 stypendiów stażowych

Osoby, które podejmą staż w jedynej z małopolskich firm/instytucji otrzymają miesięcznie stypendium, które będzie wypłacane przez organizatora projektu.


• Pośrednictwo zawodowe po zakończeniu staży

Dla osób, które nie znajdą zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie przewidujemy pośrednictwo pracy, które zwiększy szanse osób na znalezienie zatrudnienia.

• Dodatkowe wsparcie

Uczestnicy otrzymają również:

- stypendium szkoleniowe dla osób uczestniczących w szkoleniach

- zwrot kosztów dojazdu na podstawie przedstawionych biletów

- catering podczas szkoleń

Harmonogram działań

1. Rekrutacja

- rekrutacja do II edycji odbędzie się od lipca do listopada 2014 roku

2. Doradztwo zawodowe

- doradztwo zawodowe odbywa się przez cały czas trwania projektu. Godziny doradztwa są ustalane indywidualnie przez doradcę z każdym uczestnikiem.

3. Szkolenia

- szkolenia dla II edycji projektu rozpoczną się w sierpniu 2014 roku i będą trwać do października 2014 roku (szczegółowy harmonogram zostanie rozesłany uczestnikom projektu)

4. Szkolenia zawodowe i staże dla I edycji projektu

- szkolenia zawodowe potrwają od września 2014 roku do kwietnia 2015 roku

- staże będą trwać od września 2014 roku do maja 2015 roku

Dokumenty do pobrania

Wszystkie poniżej zamieszczone dokumenty są wypełniane w biurze projektu przez uczestnika, który został zakwalifikowany do udziału w projekcie.

Regulamin projektu

Instrukcja rozliczania kosztów dojazdu

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Formularz rozliczenia kosztów dojazdu

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów

Oświadczenie o ubezpieczeniu

Oświadczenie uczestnika projektu dot. opieki nad osobą zależną

Umowa uczestnictwa w projekcie

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

FAQ

PYTANIA UCZESTNIKA PROJEKTU

1.Jakie są cele projektu?

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa absolwentów kierunków przede wszystkim humanistycznych, społecznych i ekonomicznych, którzy zamieszkują wymienione w projekcie powiaty na terenie województwa małopolskiego oraz poprawa dostępu do zatrudnienia w tym regionie. Mając na uwadze trudną sytuację na rynku pracy i często niewielkie doświadczenie zawodowe absolwentów, Stowarzyszenie WIOSNA stworzyło kompleksowy program wsparcia, który ma za zadanie nieść pomoc nieaktywnym zawodowo absolwentom w uzyskaniu wymaganego doświadczenia, podniesieniu swoich kwalifikacji, zdobyciu wiedzy i umiejętności, a w dalszej perspektywie również znalezieniu pracy.

2. Kto może wziąć udział w projekcie? 

W projekcie może wziąć udział osoba która:

* Jest absolwentem/ką szkoły lub uczelni wyższej I lub II stopnia jak również studiów podyplomowych w szczególności kierunku humanistycznego, społecznego lub ekonomicznego, której od dnia określonego w dokumencie ukończenia szkoły nie upłynęło więcej niż 12 miesięcy.

* Jest studentem/ką studiów niestacjonarnych II stopnia pod warunkiem, że od dnia określonego w dokumencie ukończenia uczelni wyższej I stopnia nie upłynęło więcej niż 12 miesięcy.

* Nie ukończył/a 27 roku życia.

* Posiada status osoby nieaktywnej zawodowo lub osoby bezrobotnej.

* Zamieszkuje na terenie jednego z wymienionych powiatów: brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, krakowskiego (z wyłączeniem miasta Krakowa), limanowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego (z wyłączeniem miasta Nowy Sącz), nowotarskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, tarnowskiego (z wyłączeniem miasta Tarnowa), tatrzańskiego, wadowickiego lub wielickiego.

3.Jaki jest okres realizacji projektu?

Projekt realizowany jest od 01.09.2013 do 30.06.2015. 

4.Czy uczestnik płaci za udział w projekcie?

Udział w szkoleniach i stażach jest całkowicie bezpłatny. Środki na realizację działań pochodzą z funduszy Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

5. Co można zyskać biorąc udział w projekcie?

Uczestnik projektu, może otrzymać różnorodne formy wsparcia. Oprócz doradztwa zawodowego, podczas którego będą opracowywać ścieżkę swojego rozwoju zawodowego, uczestnicy wezmą udział w szkoleniach z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych.  Dodatkowo 70 osób, które podejmą staż, będzie nabywać nowe kompetencje podczas szkoleń zawodowych. Następnym krokiem będzie odbycie trzymiesięcznego, płatnego stażu w jednej z małopolskich instytucji lub w firmie odpowiadającej profilem umiejętnościom danego absolwenta.

6.Jak wygląda rekrutacja?

Rekrutacja jest przeprowadzana w oparciu o wystandaryzowany wywiad z protokołem. Rekrutacja do projektu składa się z następujących etapów: 

Etap I – weryfikacja uczestników na podstawie wypełnionego formularza, następnie kontakt mailowy/telefoniczny z potencjalnymi kandydatami (ustalenie terminu, miejsca, formy rekrutacji i wymaganych dokumentów).

Etap II – wstępna selekcja kandydatów pod kontem spełniania kryteriów formalnych na podstawie nadesłanych zgłoszeń; przygotowanie listy kandydatów spełniających powyższe kryteria.

Etap III – Indywidualne rozmowy rekrutacyjne z kandydatami spełniającymi kryteria formalne, badające motywacje do udziału w projekcie.

W każdej edycji z dwóch do uczestnictwa w projekcie zostanie zakwalifikowanych 50 osób. O terminie planowanych rozmów kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo.

7.Jakie dokumenty są wymagane od kandydatów na pierwszym etapie rekrutacji?

Na pierwszym etapie rekrutacji od kandydatów wymagany jest wypełniony formularz zgłoszeniowy. Formularz jest dostępny online na stronie organizatora. 

8.Co trzeba zrobić aby zostać uczestnikiem projektu?

Kandydat spełniający kryteria opisane w punkcie 2. wypełnia online formularz zgłoszeniowy. Następnie po weryfikacji kryteriów formalnych, po przejściu wstępnej selekcji, zostaje zaproszony na rozmowę rekrutacyjną. Po rozmowie rekrutacyjnej kandydaci, który zdobędą największą liczbę punktów (patrz regulamin projektu) i ocenę zaangażowania w projekt zostają zaproszeni do udziału w projekcie. Aby wziąć udział w projekcie należy podpisać deklarację uczestnictwa, umowę oraz oświadczenia, które zostają przedstawione kandydatowi na indywidualnym spotkaniu. 

9. Czy można brać udział w projekcie jeżeli jest się przed obroną pracy licencjackiej, magisterskiej?

Przed obroną pracy licencjackiej/magisterskiej nie można wziąć udziału w projekcie. 

W świetle prawa, absolwentem/tką zostaje się  po obronie i otrzymaniu tytułu licencjata lub magistra. Już w dniu obrony pracy licencjackiej/magisterskiej można przystąpić do udziału w projekcie pod warunkiem udokumentowania obrony pracy licencjackiej/magisterskiej zaświadczeniem z dziekanatu, które można pobrać, zanim dyplom zostanie wydany. 

10.Czy osoba zamieszkująca miasto: Kraków/ Nowy Sącz/ Tarnów może zostać uczestnikiem projektu?

Osoby zamieszkujące na terenie Krakowa, Nowego Sącza oraz Tarnowa są wyłączone z udziału w projekcie gdyż są miastami na prawach powiatu i nie wchodzą w skład kolejno: powiatu krakowskiego, nowosądeckiego i tarnowskiego.

11.Czy uczestnikiem projektu może zostać osoba, która ukończyła 27 lat?

Niestety nie. W projekcie może wziąć udział osoba, która nie ukończył/a 27 roku życia.

12.Czy uczestnikiem projektu może zostać osoba, której od dnia określonego w dokumencie ukończenia szkoły upłynęło 18 miesięcy?

Niestety nie. Uczestnikiem projektu może zostać osoba której od dnia określonego w dokumencie ukończenia szkoły nie upłynęło więcej niż 12 miesięcy.

13.Czy uczestnikiem projektu może zostać student/ka studiów niestacjonarnych II stopnia?

Uczestnikiem projektu może zostać osoba, która jest studentem/ką studiów niestacjonarnych II stopnia (w szczególności kierunku humanistycznego, społecznego lub ekonomicznego) pod warunkiem, że od dnia określonego w dokumencie ukończenia szkoły I stopnia nie upłynęło więcej niż 12 miesięcy.

14.Czy uczestnikiem projektu może zostać osoba pracująca?

Uczestnikiem projektu może zostać wyłącznie osoba, która posiada status osoby nieaktywnej zawodowo lub osoby bezrobotnej. 

15. Czy uczestnikiem projektu może zostać osoba ubezpieczona w KRUS?

Uczestnikiem projektu może zostać wyłącznie osoba nieubezpieczona w KRUS. Uczestnik w trakcie trwania projektu zyskuje ubezpieczenie (patrz: punkt 19).

16. Czy uczestnik projektu  może ubiegać się o zwrot kosztów dojazdu na szkolenia?

W projekcie istnieje możliwość sfinansowania kosztów przejazdu w dwie strony z miejsca zamieszkania na miejsce realizacji form wsparcia i z powrotem, przewidzianych w projekcie tj. sesje indywidualne i grupowe z doradcą zawodowym, szkolenia, szkolenia kompetencji zawodowych, staże oraz pośrednictwo pracy. 

Wszystkie potrzebne informacje wraz ze wzorem rozliczenia kosztów zamieszczone są na stronie w zakładce „dokumenty do pobrania”. 

17.Czy uczestnik  projektu będzie miał zapewnione usługi opiekuńcze dla dzieci podczas zajęć i co mu przysługuje z tego tytułu? 

Uczestnicy projektu opiekujące się osobami zależnymi, będą miały zapewnione usługi opiekuńcze. W projekcie przewidziane są koszty opieki na osobami zależnymi podczas udziału uczestnika w indywidualnych konsultacjach doradczych, szkoleniach, szkoleniach zawodowych, stażach oraz pośrednictwie pracy. 

Osobą zależną jest: 

- dziecko do lat 7 

- osoba w szczególności wymagająca ze względu na stan zdrowia lub wiek stałej opieki, połączoną więzami rodzinnymi lub powinowactwem z osobą uczestnicząca w projekcie, pozostającą z nią we wspólnym gospodarstwie domowym (zg. z definicją zawartą w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dn. 20 kwietnia 2004r.)

W celu poinformowania o konieczności przekazania powyższej pomocy uczestnik przekazuje oświadczenie dotyczące potrzeby zaangażowania Opiekuna osoby zależnej na czas uczestnictwa  w projekcie (wzór oświadczenia w załączeniu). W oświadczeniu uczestnik projektu określa między innymi osobę która będzie pełniła rolę opiekuna osoby zależnej. Po wypełnieniu oświadczenia Stowarzyszenie WIOSNA podpisze umowę cywilno-prawną z wyznaczonym przez uczestnika Opiekunem który będzie wynagradzany na podstawie ilości odbytych godzin opieki nad osobą zależną.

18. Czy uczestnik pobiera jakieś świadczenia pieniężne podczas realizacji projektu?

- Związane z uczestnictwem w Szkoleniach: „Rozwój kompetencji przedsiębiorczych. Inicjatywność. Metody zarządzania czasem”; „Komunikacja interpersonalna. Kompetencje społeczne. Autoprezentacja”; „Poznaj swoje mocne i słabe strony. Techniki i narzędzia aktywnego poszukiwania pracy. Profesjonalne przygotowanie dokumentów aplikacyjnych”; „Rozwój kompetencji informatycznych na bazie pakietu MS Office na poziomie średnio zaawansowanym” – w wysokości 6 zł brutto (z wliczonymi wszystkimi obowiązkowymi składkami) około 4,67 zł netto „na rękę” za każdą godzinę uczestnictwa w szkoleniach.

- Związane z odbywaniem 3 miesięcznego stażu – w wysokości 1 500,00 zł brutto (z wliczonymi wszystkimi obowiązkowymi składkami) 1 168,59 zł netto „na rękę” za każdy miesiąc stażu.

Dodatki będą przekazywane na konto bankowe określone przez uczestnika podczas podpisywania Umowy uczestnictwa w projekcie. 

Dodatki szkoleniowe będą wypłacane po zakończonym szkoleniu w miesiącu następującym po miesiącu w którym uczestnik zakończył szkoleniu.

Dodatki stażowe wypłacane będą za każdy miesiąc po jego zakończeniu.

19. Czy uczestnik podczas realizacji projektu posiada ubezpieczenie?

Od dnia podpisania Umowy uczestnicy posiadają ubezpieczenie jednakże składki na ubezpieczenie są odprowadzane tylko i wyłącznie podczas szkoleń oraz stażu (podczas form wsparcia w których zaplanowane jest wypłacanie dodatków - szkoleniowego i stażowego).

Ponadto od początku realizacji projektu każdy uczestnik posiada ubezpieczenie zdrowotne na takich samych zasadach jak w przypadku zarejestrowania w Urzędzie Pracy (to że składki odprowadzane są tylko podczas szkoleń i staży nie znaczy że uczestnicy nie posiadają ubezpieczenia zdrowotnego). Podczas realizacji projektu można np. bez problemu korzystać z usług lekarskich w ramach NFZ. Co za tym idzie każdy uczestnik, który przystępuje do projektu niezwłocznie po podpisaniu Umowy musi wyrejestrować się z Urzędu Pracy (jeżeli był w nim zarejestrowany).

Wszystkie dokumenty związane z kwestiami finansowymi projektu prosimy dostarczać osobiście bądź przesyłać pocztą pod adres biura projektu: Ul. Starowiślna 21/7, Kraków 31-038.

endfaq

zgłoś się